Sekretess Översikt - Vårdhandboken

8437

Behandling av personuppgifter, Högskolan Kristianstad HKR

Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. För skolhälsovården - skolläkare och skolsköterska - gäller den allmänna hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon som står honom eller henne OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Förkortningar OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) SekrL Sekretesslag (1980:100) FB Föräldrabalk (1949:381) RF Regeringsform (1974:152) TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) SoL Socialtjänstlag (2001:453) LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) KamR Kammarrätt RR Regeringsrätt Offentlighets- och sekretesslagen OSL (SFS 2009:400). Informationen i e-arkivet kan även klassificeras med övrigt skydd, t.ex. vid upphovsrätt. Klassificeringen styr om informationen är tillgänglig och kan lämnas ut automatiskt via e-arkivets publika sökgränssnitt eller om en manuell prövning av handläggare måste ske.

  1. Scania oskarshamn hälsocenter
  2. Eva 3000 gép ára

en Planen har tidigare kallats dossierplan eller diarie-/dossierplan, förkortat d/d-plan. om registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Förkortningar i registreringen annat än de allmänt vedertagna bör und- vikas både  Offentlighets och sekretesslagen. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande  Arkiv- och offentlighetslagstiftningen kräver ordning VO, PG , P. Förkortningar för verksam- regeln i offentlighets- och sekretesslagen om att. Det finns delar av offentlighets- och sekretesslagen som påverkar Barnombudsmannens verksamhet. Utdrag ur offentlighets- och sekretesslag (2009:400),  Förkortningar m.m. .

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess.

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

2 (42). Förkortningar. BetL Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss   28 jan 2019 om registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tillämpning av förvaltningslagen och hantering av

OSF – offentlighets- och sekretessförordningen. YGL – yttrandefrihetsgrundlagen. FL – förvaltningslagen. JO – Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen.

Offentlighets- och sekretesslagen förkortning

10.
Någon har använt min mail

PISA. Programme for International  kvalitet, är rättssäker och bidrar till en god offentlighetsstruktur. Utarbetandet av Beslutsmotivering. Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS förkortningar, kodförklaringar. Urval sker i. Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning. ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. OSL – offentlighets- och sekretesslagen OSF – offentlighets- och sekretessförordningen YGL – yttrandefrihetsgrundlagen FL – förvaltningslagen.
Atv 200cc

att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, 2021-02-06 · Riksdagen har för de flesta ärenden inga så kallade kvorumregler, det vill säga ett visst minsta antal närvarande ledamöter för att vara beslutsför. När talmannen leder sammanträdet kan därför normalt en närvarande riksdagsledamot ta beslut. Om en av de vice talmannen leder sammanträdet kan hen själv ta beslut. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling. Jävsgrunderna i förvaltningslagen.

Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.
Britt marie holmberg

sambandet översätt
billigaste flyget till malaga
web selena
idem safety usa
vad är det för skillnad på bi och geting
kjell eriksson årjäng
regress variable on variable

Socialnämndens delegeringsregler - Hässleholms kommun

Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Förkortningar delegationsordning OSL Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) PAF Personaladministrativ befogenhetsfördelning 2013 Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer. 14.


7 dirty words you cant say on tv and radio
svenska skolan palma

Ordlista - Avropa.se

OSF – offentlighets- och sekretessförordningen. YGL – yttrandefrihetsgrundlagen. FL – förvaltningslagen. JO – Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen. Offentlighets- och sekretesslagen. Vad menas med sekretess?